<:::เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี:::>

 

 

โครงงานและแผนงาน


      เทคนิค SWOT Analysis
      
โอกาส (Opportunities)
      1. รัฐให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
      2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจแก่เทศบาล
      3. รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจน
      4. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
      5. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น