<:::เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี:::>

 
   
  ข่าวกิจกรรม
   
 
โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2553  [ 26 ก.ค. 2553 ]


 

โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2553

                ด้วยวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธอีกวันหนึ่งที่คนไทยชาวพุทธ ได้ร่วมรำลึกในวันสำคัญนี้ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2553 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามมาตรา 289 กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยให้ดีขึ้น และเป็นการทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้คงอยู่กับวังคมไทยสืบไป

               สภาวัฒนธรรมตำบลศรีสุราษฎร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จัดโครงการวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา เริ่มขบวนที่วัดหลักหกรัตนาราม ผ่าน เส้นทางตลาดท่ารถดำเนินสะดวก ให้ประชาชนร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดหลักหกรัตนาราม วัดปราสาทสิทธิ์  และวัดอุบลวรรณา ในวันที่ 23 และ 26 กรกฎาคม 2553